Oferta

Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, oferując zarówno stałą, jak i doraźną obsługę prawną. Adwokat Łukasz Leszczyński reprezentuje swoich Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, a także organami administracji publicznej.

Prawo cywilne

 • Dochodzenie przed sądami zaległych płatności z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, alimentów, płatności z faktur
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe będące następstwami między innymi błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, skutków losowych
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami OC, AC, ubezpieczeniami mienia, ubezpieczeniami na życie
 • Kierowanie spraw do egzekucji komorniczej
 • Pozostałe sprawy o zapłatę,
 • Prowadzenie spraw o eksmisję
 • Prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych
 • Prowadzenie spraw majątkowych takich jak zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego byłych małżonków
 • Sprawy spadkowe dotyczące nabycia spadku, długów spadkowych, sprawy o zachowek i inne
 • Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego oraz umów cywilnoprawnych
 • Składanie pozwów w postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym, nakazowym

Prawo karne

 • Pomoc prawna w sprawach o wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe
 • Prowadzenie spraw związanych z przemocą, przemocą w rodzinie (w tym przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu)
 • Prowadzenie spraw związanych przestępstwami przeciwko mieniu (kradzieże, oszustwa, rozboje)
 • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem w komunikacji (wypadki drogowe, jazda pod wpływem alkoholu)
 • Prowadzenie spraw związanych z posiadaniem i obrotem nielegalnym substancjami
 • Prowadzenie spraw związanych z obrotem paliwami
 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • Prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniami oraz tymczasowymi aresztowaniami
 • Reprezentowanie osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, składanie zażalenia na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa
 • Sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia

Prawo gospodarcze

 • Stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Stała i doraźna obsługa spółek prawa handlowego
 • Pomoc w zakresie zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych
 • Zakładanie spółek handlowych, rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Dochodzenie należności z umów, oraz płatności z faktur
 • Opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Pomoc prawna w sprawach rodzinnych
 • Prowadzenie spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • Prowadzenie spraw o zniesienie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
 • Prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego byłych małżonków
 • Prowadzenie spraw o alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów
 • Prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Prowadzenie spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Prowadzenie spraw o pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej
 • Prowadzenie spraw o ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa
 • Prowadzenie spraw o zachowek
 • Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku

Prawo administracyjne

 • Reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
 • Opiniowanie umów z zakresu administracyjni publicznej oraz decyzji administracyjnych
 • Sporządzanie pism procesowych, odwołań, zażaleń oraz skarg

Prawo pracy

 • Prowadzenie spraw o ustalenie stosunku pracy, spraw o wynagrodzenie za pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • Doradztwo z zakresie wyboru formy nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy
 • Opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów o pracę i regulaminów pracy
 • Reprezentowanie Klientów w negocjacjach oraz sporach sądowych

Odszkodowania

 • Dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe będące następstwami między innymi błędów medycznych, błędów w sztuce lekarskiej, wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, skutków losowych, bezumownego zajęcia gruntu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami OC, AC, ubezpieczeniami mienia, ubezpieczeniami na życie

Porady prawne

 • Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy, w tym pomoc w przygotowywaniu projektów pism procesowych oraz umów cywilnoprawnych

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za usługi prawne świadczone przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Łukasza Leszczyńskiego jest ustalana indywidualnie z Klientem. W zależności od rodzaju zadania kancelaria stosuje jeden z dwóch systemów wynagrodzenia:

System ryczałtowy

Rozliczenie dokonywane jest na podstawie ustalonej wysokości wynagrodzenia za całą usługę prawną. System ryczałtowy stosowany jest w przypadkach, gdy możliwe jest oszacowanie czasu, zakresu zaangażowania oraz stopnia skomplikowania usługi. Płatność dokonywana jest w całości w momencie przyjęcia zlecenia. Istnieje możliwość podziału płatności na raty.

System wynagrodzenia godzinowego

Wynagrodzenie uzależnione jest od czasu poświęconego na wykonanie określonego zadania, którego długości nie można oszacować w momencie przyjmowania zlecenia. System ten stosowany jest głównie przy stałej obsłudze prawnej. Płatność ustalana jest na podstawie zestawienia zrealizowanych zadań i czasu poświęconego na ich wykonanie, z uwzględnieniem stawki godzinowej.